Torsdagen den 18 juli 2024

Stadgar

Stadgar för Farsta Slottsviks samfällighetsförening
enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Kommun: Värmdö                                                                     Stockholms län 2005-03-17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1                      Firma                             

Föreningens firma är Farsta Slottsviks samfällighetsförening

§ 2                      Samfälligheter

Föreningen förvaltar samfällighetsanläggningarna Gustavsberg GA:11, GA:12; GA:13, GA:14

§ 3                      Grunderna för förvaltningen

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om deras ändamål.

§ 4                      Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5                      Styrelse, säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Värmdö kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

§ 6                      Styrelse – val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7                      Styrelse – kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse ska innehålla uppgift om förekommande ärenden.

Suppleanterna ska inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men det har inte rösträtt.

§ 8                      Styrelse, beslutsförhet, protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav ska styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter ensas om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9                      Styrelse, förvaltning

Styrelsen ska:

1. förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar,

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper

3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,

4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,

6. i övrigt föra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande i föreningens angelägenheter.

 

§ 10                    Revision

För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11                    Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 jan – 31 dec (kalenderår).

§ 12                    Underhåll och förnyelsefond

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas minst det belopp som anges nedan.

  • Gustavsberg GA:11:    25 000 kr
  • Gustavsberg GA:12:    15 000 kr
  • Gustavsberg GA:13:      2 000 kr
  • Gustavsberg GA:14:      3 000 kr

§ 13                    Föreningsstämma

Ordinarie stämma ska årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma ska godkänna uttaxering ska styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som ska uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning ska ske. Före ordinarie stämma ska dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14                    Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till stämma. Det ska ske genom kallelse i vanligt brev. Kallelse får skickas per e-post efter medgivande av delägare.

Kallelse ska ske senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Styrelsen ska tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom vanligt brev, eller anslag på föreningens anslagstavla. E-post får användas efter medgivande av delägare.

§ 15                    Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16                    Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman

2. val av sekreterare för stämman

3. val av två justeringsmän

4. styrelsens och revisorernas berättelser

5. ansvarsfrihet för styrelsen

6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7. ersättning till styrelsen och revisorerna

8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

10. val av revisorer och suppleanter

11. fråga om val av valberedning

12. övriga frågor

13. meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma ska behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.

§ 17                    Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott ska detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheterna.

§ 18                    Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas ska till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19                    Flera verksamhetsgrenar

Ska omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om hon har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden ska i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt:
Först reduceras medlemmarnas röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanläggs de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheterna utgör för Gustavsberg GA:11: 40 %, Gustavsberg GA:12: 40 %, Gustavsberg GA:13: 10 %, Gustavsberg GA:14: 10 %.

§ 20                    Protokolljustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängliga för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde 2005-03-17 med Åsa Vikdahl, Förättningslantmätare som sammanträdesledare.

 

Revidering 2020-01-22: Månad för när föreningsstämma ska hållas justerad från mars till april enligt beslut på stämman 2019-03-26. Lantmäteriets ärendenr:SFR2019-08340.   Avser § 13.