Torsdagen den 18 juli 2024

Extrastämma januari 2024

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Farsta Slottsviks Samfällighetsförening
Extrastämman kommer att hållas onsdagen den 31 januari 2024 kl. 19.00.
Plats för stämman är Oxstallet, Odelbergs väg 27, Farsta Slo?svik.

DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av sekreterare vid stämman.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
4. Fråga om korrekt kallelse till årsstämman.
5. Fråga om närvarolista/röstlängd
6. Information av kommunekolog Marianne Haage
7. Fråga om godkännande av fortsatt arbete med bildande av biotopskyddsområde.
8. Meddelande av plats där stämmoprotokoll är tillgängligt.
9. Mötets avslutande.

I de fall där fastigheten har fler än en (1) lagfaren ägare, och inte alla avser att närvara vid stämman,
krävs att den som representerar den aktuella fastigheten har giltig fullmakt från övriga ägare.
Representanter för juridiska personer (föreningar och företag) ska ha giltig fullmakt undertecknad av
firmatecknare. Detta gäller även i de fall en medlem representeras av en förenings
styrelseordförande. Om fullmakt saknas kommer den närvarande representanten inte att kunna delta
vid de omröstningar som ska hållas under stämman.
Styrelsens kallelse till stämman samt bakgrund till bildande av biotopskyddsområde finns utlagda på
samfällighetens webbplats: www.farstaslottsvik.nu

Gustavsberg den 28 december 2023
FARSTA SLOTTSVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
STYRELSEN

Bakgrund

Fullmakt