Torsdagen den 18 juli 2024

Farsta Slottsviks samfällighet

Farsta Slottsvik ligger vackert beläget, omgivet av natur och hav, 20 km ost om Stockholm city. 

Samfällighetsföreningen bildades 2005 med syfte att förvalta de gemensamma anläggningarna inom Farsta Slottsviks område d v s GA:11 Vägar, GA:12 Naturmark, GA:13 Dagvatten, GA:14 Kabelnät och digital kommunikation. Föreningen har totalt 146 delägarfastigheter, vilket motsvarar drygt 400 hushåll med cirka 1000 boende i området.

Vägar GA:11

Farsta Slottsviks samfällighetsförening ansvarar för skötsel och underhåll av vägarna inom området. Kommunen ansvarar för skötsel och underhåll av bussgatan och Idrottsvägen.

Gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek m.m.

Gemensamhetsanläggningen ska bestå av:

a) vägar med tillhörande anordningar såsom gångbanor, vägbelysning med ledningar, öppna och täckta vägdiken, dagvattenbrunnar, rännstensbrunnar, trummor, slänter, mötesplatser, vändplatser, vägmärken,

b) befintlig mur längs västra sidan av Farsta Slottsväg samt

c) parkering dels vid Gottholmavägen inom Gustavsberg 1:7, dels norr om Engelska parken inom Gustavsberg 1:7 och 1:62 och dels vid Rättarvägen inom Gustavsberg 1:7 och 1:174.

Slottsklippans samfällighetsförening och dess medlemmar ska med stöd av 50 a § Anläggningslagen ha rätt att använda Gustavsberg, GA:11, som förvaltas av Farsta Slottsviks samfällighetsförening.

Upplysningar:
Med väg avses vägbana och övriga väganordningar såsom dike, slänt, trumma, mötesplats, vändplats, vägmärke, vägbom och vägbelysning.

Skador som uppkommer på vägen till följd av trafik under de tider på året då vägbanans bärighet är nedsatt eller till följd av arbete med traktorer, motorredskap eller dylikt ska repareras på bekostnad av den eller de fastighetsägare för vars räkning transporten eller arbetet utförts.

Styrelsens beslut om ändring av andelstal, se aktbilaga BE 2, får inte överklagas. Den som är missnöjd med beslut får väcka talan mot föreningen enligt vad som sägs i 46 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter angående rättelse av uttaxering.

För att andelstal ska kunna ändras i andra fall än de som anges under Ändring av andelstal, krävs en överenskommelse som godkänns av Lantmäterimyndigheten eller att frågan prövas vid ny förrättning.

Om en fastighet som deltar i gemensamhetsanläggningen tillfälligt använderanläggningen i väsentligt större omfattning än som får anses svara mot fastighetens andelstal för driftskostnaderna, är fastighetens ägare skyldig att till samfälligheten betala en skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ökade användningen (48 a § Anläggningslagen). Blir det tvist om ersättningsbeloppets storlek ska talan väckas hos fastighetsdomstolen. Till ledning för att bestämma storleken på ersättningsbeloppet kan ett "tillfälligt andelstal" beräknas i enlighet med normerna för andelstalsberäkningen, aktbilaga NO.

Naturmark GA:12

Samfälligheten förvaltar flera grönområden, däribland Engelska Parken som har anor långt tillbaka i tiden.

Gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek, m.m.

Gemensamhetsanläggning ska inrättas och bestå av:

a) Grönområden med gång- och cykelvägar, damm belägen norr om Gustavsberg 1:106, byggnaderna Lusthuset (öppen byggnad med sittplatser), Oxstallet (gemensamhetslokal, undantag se nedan) och Ankhuset (gemensamhetslokal), gångbro till byggnaden Lusthuset, vägbom vid Gottholmavägen, lekplatser, parkbänkar och andra till grönområdet hörande befintliga anordningar,

b) gång- och cykelväg med angöring med bil till Godenius väg 18-32 mellan punkterna x och x1,

c) gångvägar inom Gustavsberg 1:62 och 1:113,

d) bollplan öster om Gustavsberg 1:116,

e) vattenområden i Farstaviken inklusive brygga norr om Gustavsberg 1:63 samt

f) belysningsanordningar med ledningar och tillhörande anordningar till ovanstående områden a-e.

Undercentral för kabel-TV inom byggnaden Oxstallet är undantagen från denna anläggning och ingår i anläggningen Gustavsberg GA:14, se nedan.

Anläggningens huvudsakliga omfattning och läge redovisas på karta, se aktbilaga KA1-2 samt ritningar, se aktbilaga B bilaga 3-4 samt Oxstallets huvudsakliga utformning, se aktbilaga X.

Upplysning:
Engelska parken är av kulturhistoriskt intresse, utdrag ur skötelsplan se aktbilaga F.

Deltagande fastigheter

Fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen, se beskrivning, aktbilaga BE 2.

Deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, d.v.s. en samfällighet som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

Dagvatten GA:13

Gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek m.m.

Gemensamhetsanläggning ska inrättas och bestå av dagvattenledningar med brunnar, öppet dike och andra tillhörande anordningar till och med inlopp till damm.

Anläggningens ungefärliga sträckning framgår av karta aktbilaga KA 1-2.

Deltagande fastigheter

Fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen, se beskrivning, aktbilaga BE 2.

Deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, dvs en samfällighet som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

Kabelnät och digital kommunikation GA:14

Gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek m.m.

Gemensamhetsanläggning ska inrättas och bestå av undercentral inom byggnaden Oxstallet samt kablar med tillhörande anordningar för överföring av analog och digital information till och med uttag i respektive lägenhet.

Anläggningens ungefärliga sträckning redovisas på ritningar, aktbilaga T. Oxstallets belägenhet framgår av karta KA 1.

Upplysning:
Anläggningen används för t.ex. TV och bredband. Annan kommunikation är också möjlig.

Deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, d.v.s. en samfällighet som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift.